Dr. GUSZTÁV FOGARASSY pozdravuje návštevníkov domovskej stránky DANCEFUSION® a medzinárodný FUSION®, ako aj čitateľov spravodajského listu*. Dr. GUSZTÁV FOGARASSY bol tým, ktorý ako prvý vo svete použil výraz FUSION (1966-) v spojení s tancom, a tým zahájil novú éru v tanečnom umení. Ďalšie podrobnosti si môžete prečítať v tomto stručnom prehľade v slovenčine, respektíve na stránkach v angličtine, na slovenskej webovej stránke: www.dancefusion.sk. Upozornenie: nepleťte si tento názov s rôznymi falzifikátmi, šírenými medzinárodnými falzifikátormi ochranných značiek na internete a ďalšími inými spôsobmi. Pomôžte nám postaviť hrádzu voči takýmto lupičom identity, ohrozujúcich aj Vašu kultúru.  

 

Na základe pozvania, v rámci národných a medzinárodných akcií vo VAŠEJ KRAJINE, predvediem prezentáciu, triedne školenie pre majstrov, tvorivú dielňu, kurz, doškoľovací kurz a kurz pre učiteľov k nasledujúcej problematike:

Rôznorodosť kultúry a umenia, vyjadrená rôznymi formami, variáciami tanca a príbuznými formami pohybových žánrov, ktoré môžu byť uplatnené aj ako zbraň proti terorizmu.** Takto definované chápanie tvorí zásadnú a praktickú podstatu novátorstva, otvárajúceho novú éru v tanečnom umení, vyvíjanú od roku 1966, až do dnešných dní.

Vyššie uvedené ochranné značky DANCEFUSION®, FUSION®, respektíve Fusiondance® a Fusiondancer® symbolizujú tri kvalifikácie, ktoré sa dajú zlúčiť: „L’ART POUR L’ART” (Umenie pre umenie), „Bojovník štýlu“ a “Majster štýlu“.

 

Plné meno, užívané v Amerike a v Maďarsku: Dr. Gustáv Újfalusi Fogarassy, PhD. (Od roku 1958 známy pod umeleckými menami: Varga a Jenő). Univerzitný profesor tanca a inštruktorov erobiku v USA a cestujúci lektor. Novátorský pojem „fusion“ sa nemá chápať doslovne v zmysle zahmlievania, uvoľňovania, ničenia a zlučovania, či pokusy o dosiahnutie splynutia národného a medzinárodného kultúrneho dedičstva. Práve naopak, v inšpiratívnom a symbolickom zmysle našich ochranných značiek ide o snahy predstaviť formálne prvky v krištáľovo čistej podobe, ich ľahšie, rýchlejšie a rozmanitejšie vyučovanie, či prednesenie pomocou ich porovnávania v rámci špeciálnych kompozícií. V rámci estetickej a dynamickej učiteľskej rutiny, choreografie a koncertných štúdií, respektíve aj mimo ich rámca, sa dajú naučiť rôzne tanečné a im príbuzné pohybové formy: napríklad legendárny džez, techniky pionierov afro-amerických tancov a súčasných tancov, balet, charakterové a spoločenské tance (latinské, moderné, atď.), hip-hop/brejk, erobik, kreatívne a iné ďalšie formy (pozri sa na texty a inzeráty na stránkach v angličtine). Všetky tieto aktivity môžu absolvovať záujemcovia na úrovni začiatočníka, či ochotníka, až po profesionálneho učiteľa, či interpreta. Od roku 1966 metóda „Fogarassy fusion“ nabrala symbolický kurz v oblasti choreografie tanca, kým „jazz fusion“ zase v hudbe - ako v žánri príbuznom tancu, ale pritom predsa len odlišnom - nabral od roku 1969 doslova „zlučovací“ smer, zničujúci formy. Zasvätení odborníci sú schopní tento vývoj harmonizovať, kým ostatní nie sú toho schopní. 

 

Ako sa dokáže zorientovať medzi užitočnými a škodlivými vplyvmi vlastenec, ktorý sa chce zabaviť alebo vzdelávať pomocou možností, poskytovanými národnou a medzinárodnou rozmanitosťou? Ako sa dokáže vyvarovať prezentáciám tanečných foriem, zahalených do klamlivého rúcha, napodobňujúceho moje odcudzené ochranné značky alebo ich nekvalifikovaných zmiešanín, poprípade tomu, aby tlieskal ničeniu našich etických, morálnych noriem a nášho kultúrneho dedičstva? V tomto Vám môže byť nápomocná tréningová metóda Dr. Fogarassyho, uplatňovaná v oblasti tanca a k tancu podobným pohybovým formám prejavu, napomáhajúca rozvoju rozmanitosti kultúry a umenia, všestrannosti v štylistike a technike, ktorou sa dá cvičiť aj doma, vo Vašom byte. Jedná sa o sedem rôznych inštruktorských zručností, respektíve choreografií od začiatočníckeho stupňa, až po profesionálnu úroveň. Tieto všetky sa dajú predviesť aj na javisku, a tým uľahčia preklenutie rôznych podmienok daných pri tréningu a predstavení, v cvičnej sále i na javisku.

Jedná sa o súčasnú, všeobecnú a špeciálnu prípravu na jednom určenom mieste, pod vedením jedného štýlového majstra - trénera za primeraný honorár, a to bez nároku zamestnávania a financovania osobitného inštruktora tanca pre jednotlivé formy pohybového vyjadrovania sa. Týmto majstrom - trénerom je Dr. Gusztáv Fogarassy.

 

V prípade, že si nemôžete dovoliť moje pozvanie, tréningový materiál, rozvíjajúci rozmanitosť s inšpirujúcimi hudobnými nahrávkami, si môžete objednať nahrané na audio a video CD nosiče, respektíve na DVD nosiči. Tieto nahrávky majú zábavný, telocvičný (erobik) a výchovný charakter pre všetky vekové kategórie, počnúc deťmi, až pre dospelých.

 

**Dr. Fogarassy na tomto postavil jednu mimoriadnu dimenziu svojho novátorstva, kreatívnu kombináciu poznatkov z oblasti vedy pohybového vyjadrovania sa, menovite kombináciu vedných disciplín označovaných v angličtine názvom „behavioral science“ (veda o chovaní) a „psycho-somatic“ (vedecká disciplína, zaoberajúca sa vzťahom psychiky na telesné zdravie a opačne). Táto dimenzia sa dá použiť na prevenciu všetkých foriem terorizmu v mládežníckom prostredí, počnúc od základných škôl, až po univerzity. V prípade, že by ste mali záujem prednášať o tejto dimenzii alebo ktorúkoľvek časť vyššie prezentovanej v rámci vašej voľnej intelektuálnej činnosti, respektíve ju vyučovať, nemusíte ju napodobňovať, zákonným spôsobom Vám umožním používanie ochrannej značky!

Do tej doby, kým sa bližšie neoboznámim s Vašim jazykom, dokážeme sa dorozumieť univerzálnym jazykom pohybu. Prosím, aby ste mi Vaše odkazy posielali v angličtine.

Moja e-mailová adresa: moje meno a drgfpsai@yahoo.com. V záujme uľahčenia Vašej identifikácie v kolónke „vec“ (subject), uveďte svoje úplné telefónne číslo, aj s medzinárodnou predvoľbou. Ak by nastali problémy s nadviazaním komunikácie alebo by ste nedostali odo mňa odpoveď, napíšte mi dva listy rovnakého obsahu, z ktorých jeden zašlite na poštovú adresu: H-1244 Budapest, PF 912, Maďarsko a druhý na adresu: P. O. Box 708, Marshall, Minnesota 56258, USA.

 

   * S poďakovaním: Spravodajský list FUSION® OCHRANCA KULTÚRY. 29. ročník, č. 4, 30. 10. 2007. (Súčasný text je prepisom a slovenskou článku z 26. 05. 2007 distribuovaného poštou a na internete.) ©2007 Dr. Gusztáv Fogarassy, redaktor a vydavateľ, HUNGARY 1244 Budapest, PF. 912; P.O. Box 708 Marshall, Minnesota 56258 USA.